Köp och sälj - Diskussioner om import samt försäkring/värdering av BMW > Köp och sälj - Diskussioner om import och försäkring/värdering

Ersättning för parkeringsskada

(1/1)

Alain:
Om du har fått en skada på ditt motorfordon medan det stod parkerat kan du ha rätt att få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen (TFF). För att du ska kunna få ersättning måste du visa att skadan har orsakats av ett annat motordrivet fordon som har smitit från platsen.
Skadan måste ha inträffat i Sverige.

Polisanmälan och skadeanmälan.

Skadan ska polisanmälas och sedan anmälas enligt nedan.
 
* Motorfordon med vagnskadegaranti: Om ditt fordon har vagnskadegaranti ska du anmäla skadan till det försäkringsbolag som har vagnskadegarantin.
* Försäkrat motorfordon utan vagnskadegaranti: Om ditt fordon är försäkrat anmäler du skadan till ditt försäkringsbolag.
* Oförsäkrat eller utländskt motorfordon: Om ditt fordon är oförsäkrat eller registrerat i utlandet anmäler du skadan direkt till oss. Klicka här
I de två första fallen ovan besiktigas och handläggs skadan av garantigivaren respektive försäkringsbolaget.
 
I vilka fall betalas ersättning?

Möjligheten att få ersättning beror inte på din egen motorfordonsförsäkring utan grundas på en bestämmelse i trafikskadelagen.
Det är alltså inte fråga om en försäkringsersättning.
Det som kan ersättas är en skada som har orsakats:
 
* av ett annat okänt motorfordon
* medan ditt fordon stod parkerat.
Andra skador som orsakats medan fordonet varit parkerat ersätts inte.
Du kan därför inte få ersättning för en skada som till exempel har orsakats av en kundvagn, cykel eller skadegörelse.
För att få ersättning måste du visa att det är sannolikt att skadan har orsakats på det sätt som beskrivs i de två punkterna ovan.
 
Hur kan du visa att villkoren för ersättning är uppfyllda?

Varje skada måste bedömas på grundval av omständigheterna i det enskilda fallet.
Det går därför inte att ange några exakta förutsättningar för att du ska få ersättning.
Här följer några exempel på omständigheter som ofta har betydelse för bedömningen:
 
* Skadans utseende tyder på att det är ett annat motorfordon som har kört på ditt fordon.
* Du kan beskriva var och när fordonet stod parkerat och hur det har blivit skadat.
* Du har något vittne som antingen såg när skadan inträffade eller som kunde iaktta fordonets skick när det parkerades och/eller avhämtades.
* Det kan också ha betydelse om ett vittne intygar att det till exempel funnits hjulspår på platsen, glassplitter eller andra delar från ett påkörande fordon.
Som framgår ovan är inte enbart fordonsägarens/förarens egna uppgifter om skadan tillräckliga för att den ska kunna ersättas.
Uppgifterna måste även stödjas av vittne och/eller andra omständigheter.
Detta medför att skador ibland inte kan ersättas eftersom det saknas sådan bevisning.
 
Självrisk
 
Om du får skadan godkänd görs det ett avdrag från ersättningen för självrisk.
Denna självrisk är lagstadgad och uppgår till fem procent av basbeloppet det år då skadan inträffade.
 
Om ditt försäkringsbolag har avböjt din skada

Försäkringsbolaget reglerar parkeringsskador utifrån trafikskadelagen och de riktlinjer som vi anger. Om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan du vända dig till bolaget och ange vilka invändningar du har mot beslutet och begära att bolaget gör en förnyad prövning. 
Om försäkringsbolaget inte ändrar sin bedömning kan du begära omprövning av oss.
Meddela i så fall försäkringsbolaget att du vill ha ärendet omprövat av TFF.
Försäkringsbolaget skickar då alla handlingar i ärendet till oss och vi omprövar ärendet på dessa handlingar.

http://www.tff.se/sv/Skada/Skadetyp/Ett-okant-fordon-var-inblandat/Mitt-fordon-var-parkerat/

Gitsy:
Mycket bra förklaring.


Tack


Mvh Anders

Navigering

[0] Meddelandeindex

Gå till fullversion